Rabu, 15 September 2010

1.23 am


sudah-sudahlah.

hanya

sebulan masa depan.